Jansbeek Ekklesia

Visie van de Jansbeek ekklesia. (april 2023)

Het woord ekklesia duidt op een ‘samenscholing’ van mensen die zich aangesproken voelen door woorden, rituelen en symbolen van christelijke oorsprong of andere spirituele bronnen. Bovendien van nieuwe, actuele teksten, muziek en wetenschap. Zij wensen dit te doen

wars van machtsvertoon, racisme en discriminatie en gericht op persoonlijke zin, menswaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit met mensen ongeacht kleur, gender of levensovertuiging.  Aldus wil de ekklesia gestalte geven aan liefde, gerechtigheid, vrede, samenleven van mensen.

Uiteindelijk is ze gericht op het (bijbelse) verhaal van een wereld ‘waar mensen waardig mogen leven’ als een tegenkracht tegen overtrokken prestatiedrang, consumentisme en materialisme die mensen verarmen en ongelukkig maken….

Van hieruit wil Jansbeekekklesia  een plaats zijn in de stad Arnhem waar onbevangen rust en stilte ervaren kan worden, en waar een ondogmatisch plek is voor verstilling en verdieping, ontmoeting en gesprek.

Missie van de Jansbeek ekklesia.

-De Jansbeekekklesia wordt gekenmerkt door verschillende aktiviteiten die plaatsvinden in de Waalse kerk en gedragen worden door enthousiaste mensen die zich thuis voelen in de aktiviteit die zij van harte ondersteunen. Het is een platform van groepen die een vrijplaats vormen voor innovatieve initiatieven en steeds op zoek blijven naar nieuwe vormen.

Deze groepen zijn gericht op een spirituele en religieuze oriëntatie en beleving, die nieuwe zin en voldoening geeft, en veelal mede erop uit om aandacht te geven aan de persoonlijke situatie van mensen of van knelpunten en problemen in de samenleving.

-Doel is mede zich te laten uitdagen door Bijbelse noties, een nieuwe verwoording te vinden voor christelijke en andere, hedendaagse waarden die van belang zijn in deze tijd. Bovendien om nieuwe wegen te zoeken die van betekenis zijn voor individu en samenleving.

-Doelgroep zijn met name die mensen die zich niet meer of niet alleen gebonden  voelen aan kerkinstitutionele verbanden en zoeken naar betekenisvolle, bezielde verbanden waar nieuwe zin, levensoriëntatie en gemeenschap ervaren kan worden voor hun leven.

-Elke groep draagt bij aan het geheel van bezielde aktiviteiten van de Jansbeekekklesia in ontmoeting en verdieping, in zingeving en bezieling, in dialoog en gemeenschapsvorming, waarbij een open, onbevangen sfeer en ruimte om op adem te komen van groot belang wordt geacht.

De Jansbeekekklesia wil in haar aktiviteiten herkenbaar zijn voor de Eusebiusparochie waarmee ze verbonden is. Ook wordt er samenwerking gezocht met andere kerkelijke genootschappen die ter plaatse aktief zijn.

Organisatie van de Jansbeek ekklesia.

Activiteiten van Jansbeek ekklesia worden gecoordineerd door de Jansbeekraad, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, bij voorkeur aangevuld met enkele vertegenwoordigers van de groepen die binnen de Jansbeekekklesia aktief zijn.  

De Jansbeekraad is tevens de locatieraad voor de Eusebiusparochie.

De ekklesia overlegt 2 maal per jaar met het Breed Overleg.

Dit Breed Overleg bestaat uit representanten van alle aktiviteitsgroepen en belangstellenden

over zaken die binnen de Jansbeekekklesia spelen, zoals de lopende gang van zaken en nieuwe aktiviteiten die worden opgezet of zich aandienen.

Huidige Aktiviteiten. 

Vesperviering:   Iedere eerste zondag van de maand vindt in de namiddag een viering plaats, gebaseerd op het middaggebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, gezongen psalmen, en gebed. In deze viering is een vesperkoor actief.

Themaviering:  Elke tweede zondag van de maand om 10.00 uur (niet in juli en augustus).

Een viering van en met het OLVékoor met een maatschappelijk thema; naast zang (m.n. van Huub Oosterhuis) en (bijbel)teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord.

Zielenuur:  Een uur met muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden met gedichten en teksten van spirituele aard meestal uit de joodse, christelijke of andere spirituele traditie. Altijd met stilte en gebed, soms samenzang.  Het streven is elke 3e of 5e zondagmiddag van de maand, 16.00-17.00 uur.

Verdieping op de zondagochtend:  Iedere 3e zondag van 10.00-11.00 uur. Een groep die met elkaar in gesprek gaat n.a.v. een ingebracht thema, tekst of verhaal. Mede om zo in contact te komen met de betekenis ervan en de wijsheid die het kan bieden voor ons leven.

Vieringen/ diensten op bijzondere dagen:  Het gaat dan om bijzondere momenten in het kerkelijk jaar: Kerstmis, Allerzielen, Oudjaar, Aswoensdag, Goede Vrijdag, Pasen.

Jansbeeklezingen:  Jaarlijks zijn er 4 lezingen door bekende personen die verhalen over wat hen bezield in hun beroep of dagelijks werk.

‘Open Kerk’middagen:  Deze vinden in de zomermaanden plaats op vrijdag, aansluitend aan het Coventry gebed (van 12.30-12.50) dat door de Raad van Kerken in de Waalse kerk wordt gehouden.

Zangworkshops:  In het najaar is er een workshop Gregoriaans

Website:  Digitaal is aktuele informatie te vinden over genoemde aktiviteiten en presenteert de Ekklesia zich met blogs, waaronder ‘Verhalen tussen Pasen en Pinksteren’ en ‘Spirituele vakantiegroet’ in de zomermaanden.

Geoptimaliseerd door Optimole
>