Privacybeleid en cookies Jansbeek Ekklesia
 • Jansbeek Ekklesia, gevestigd aan p/a Gasthuisstraat 1 Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Contactgegevens:
  info@jansbeekekklesia.nl
  p/a Gasthuisstraat 1 Arnhem
  Contactpersoon: Clem Follender (06) 24 72 32 06
 • Functionaris Gegevensbescherming is J.G.M. van Zanten van Jansbeek Ekklesia.
   Hij is te bereiken via info@jansbeekekklesia.nl
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  Jansbeek Ekklesia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  - Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  - Bankrekeningnummer (alleen in de boekhouding van de Eusebiusparochie)
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jansbeekekklesia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Jansbeek Ekklesia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van jouw eventuele betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief Jansbeek Aktueel en Jansbeek Lezingen.
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - Jansbeek Ekklesia analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit gebeurt geanonimiseerd zodat analyses nooit te herleiden zijn naar jou persoonlijke.
  - Jansbeek Ekklesia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Jansbeek Ekklesia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jansbeek Ekklesia) tussen zit.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Jansbeek Ekklesia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  NAW > Bewaartermijn 5  jaar > Nieuwsbrief en donaties
  Email > Bewaartermijn 5 jaar>  communicatie en gerechtvaardigd belang
  Bankrekeningnummer > Bewaartermijn 5 jaar > Donaties
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Jansbeek Ekklesia deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jansbeek Ekklesia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jansbeek Ekklesia jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  Mailchimp: Met bewerkersovereenkomst voor opslaan van NAW en emailadres voor versturen van nieuwsbrieven en aankondigingen.

  Facebook, Instagram en Google: met overeenkomst voor het volgen van jouw geanonimiseerd bezoek op onze website. Dit om de website zo relevant mogelijk te maken voor jou en andere bezoekers.

  Jouw persoonsgegevens worden niet door Jansbeek Ekklesia aan
  deze drie partijen verstrekt.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Jansbeek Ekklesia gebruikt functionele, analytische en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken géén tracking cookies die jouw surfgedrag opslaan.
  Jansbeek Ekklesia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

  Cookie: Googly Analytics
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 5 jaar
  Cookie: facebook Analytics

  MailchimpAnalytics
  Functie: Analytische cookie die acties op onze mailbrieven/campagnes meet
  Bewaartermijn: 5 jaar
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jansbeek Ekklesia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jansbeekekklesia.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Jansbeek Ekklesia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Jansbeek Ekklesia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jansbeekekklesia.nl
>