VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


april 27, 2023

Verslag Breed Overleg 13 maart 2023


Jansbeek ekklesia BREED OVERLEG 

document

VERSLAG  2023 nr. 1

Datum en tijd

Maandag 13 maart 20.00 - 22.00 uur

Plaats

Waalse Kerk:  consistoriekamer

Aanwezig

Egon Haffmans ( JEraad) voorzitter, Frank Maas ( JEraad penningmeester), Clem Follender (JEraad) verslag, Helma Huisman ( JEraad), Wim Palstra, Helen Peppelenbosch, Ruud Hermans ( namens OLVékoor) , Joseph Follender, Piet van der Heide ( Vesper) Alexander Saladin (Vesper, Zielenuur) Corry Koot ( Coventry) Hans van Zanten ( Communicatie) Jan Olimulder ( o.a. Overleg Waalse kerk) Ton van Gestel ( o.a. Coventry) 

  1. Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Rondje om kennis te maken met  Helen Peppelenbosch, die sinds kort betrokken is bij Jansbeek ekklesia.

Toevoegen aan de agenda: Andere naam voor het kerkgebouw? 

  1. Verslag van het vorige Breed Overleg op 12 september 2022 en n.a.v. dat verslag.

Het verslag wordt vastgesteld.

  1. Profielomschrijving ( zie bijlage)

De werkgroep profielomschrijving ( Wim Palstra, Hans van Zanten en Egon Haffmans) heeft een omschrijving gemaakt. 

Vraag mbt levensovertuiging:  Is iedere levensovertuiging welkom? Er bestaan mogelijk kwaadaardige levensovertuigingen. Mogelijk wordt dat rechtgetrokken met de woorden iets verderop in de tekst : liefde, gerechtigheid, vrede

Werkgroepje zal het stuk nakijken op misschien te lange zinnen en zal een korte samenvatting maken voor PR doeleinden. Actie : werkgroepje

Een zeer kortere versie van het programma is al beschikbaar als A5 flyer Programma voor/najaar. 

  1. Term Zielenuur.

Jansbeekraad heeft mensen per mail gevraagd om hun visie te geven te geven op de term Zielenuur. 

Reacties:

Ik vind het een mooie benaming, een vondst; een beetje vreemd op het eerste gezicht, maar het zet aan het denken. Ik heb er positieve associaties bij, in deze materiële tijd.

En je hebt een begrip geschapen, een format ook.  En m.i.moet het Zielenuur zijn, niet Zieleuur.

Ik heb bij het woord Zielenuur niet alleen positieve associaties bij, al vind ik het lastig helder te formuleren wat. Misschien iets zijigs, een beetje pseudo-spiritueel. Ik heb het gevoel dat het de lading ook niet helemaal dekt, in elk geval niet bij hoe Capella d.

Spiritueel uur komt, denk ik, beter in de buurt; maar past dat ook bij wat anderen doen.

Hans van Zanten: Ik kan me voorstellen, dat m.n. oudere katholieken een verbinding leggen met ‘gestorven zielen’, ‘zielen in het vagevuur’ etc. Maar jongere mensen hebben die associatie niet meer. Voor jongere mensen (en ook oudere) kan bv SOUL MUSIC een associatie zijn.

( Martin Buber- verhalen uit de Chassidische traditie- spreekt over zielen als vormgevers, begeleiders van overgang)

Zielenuur is marketingtechnisch ook een prima naam. Ook omdat het lekker ‘bekt’

Spiritueel uur (omschrijving) is niet geschikt.

Wim haalt Erik Borgman aan: ‘De ziel is onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, geheimzinnig. Is een ruimte tussen het aardse en het trancendente. De ziel wordt via emotie geraakt, geroerd bij tekst en muziek. Ook die emotie is onverklaarbaar. 

De stemming bij de deelnemers aan dit overleg is, dat het goed is de term Zielenuur te blijven gebruiken. Wim biedt aan zijn omschrijving te maken voor het Zielenuur. Daarna zien we verder.

  1. Kerstviering 2022/2023

Er was wat verwarring mbt tot de JE kerstviering. In eerste instantie zou het OlVékoor niet zingen ( De paasviering was voor hen gereserveerd). Capella was mede daarom uitgenodigd de kerstviering te verzorgen. Bij nader inzien wilde het OLékoor toch graag een Kerstviering.

JEraad heeft toen besloten: we handhaven het aanbod voor Capella en daarnaast faciliteren we als JEraad een viering in de Nieuwe kerk. Daar is het Olvékoor op ingegaan. Beide vieringen zijn goed verlopen en ook, passend de locaties, zeer goed bezocht. Olvé: 240 bezoekers. Capella: 100.

Vraag: wat doen we in 2023? OLV wil graag weer een viering in de Nieuwe kerk verzorgen. Capella tzt weer vragen om dat in de Waalse Kerk te doen. Bevestigen in der JEraad: Op de Agenda: Actie: Clem

  1. Opmerkingen over andere activiteiten

Vespers: Het Vesperkoor is intussen een gemotiveerde groep van 8 zangers, die olv Alexander kwaliteit levert. Stilte ipv overweging is bv ’n verbetering. Het koor breidt zich langzaam uit. Maar er komen over het algemeen erg weinig bezoekers. Moeten we er wel mee doorgaan? 

Wat kan de oorzaak zijn van de matige interesse?

Mogelijk spreekt een verstilde, kloosterachtige viering maar weinig mensen aan. Daarentegen is dit de enige viering in deze soort in de stad. Zeker is ook de tijd, laat in de middag, lastig. 

Mogelijk is de omschrijving van de PR niet aantrekkelijk.  Verbinden met kloostertraditie is voor sommigen een pré, voor anderen juist niet.

Hans: Je kunt de link met kloostertraditie leggen, maar het is aantrekkelijk om er een moderne twist aan toe te voegen. 

Andere term: Abendbesinnung ? Inzoomen op psalmen?  

Met het weinige, dat wij eens in de maand hebben, is er ook regelmaat.  

Tip van Hans: Laat de Vesperkoorleden omschrijven: Waarom, doen we, wat we doen? Het onuitsprekelijke, dat we beleven. Doorgeven aan vesperwerkgroep: bevestigen in de JEraad: op de agenda actie Clem

Vesper niet aan de kant zetten. Inspiratie doorgegeven. 

Vaker persbericht in de krant. Actie Clem

Themavieringen: Veel werk om iedere keer een viering te bedenken en uit te werken. Maar werkgroep en koorleden nog steeds enthousiast.

Jansbeek Lezingen: Een bekend persoon ( bv de burgemeester) trekt ongeveer 60 bezoekers. Niet bekende personen 35 bezoekers. Dat is niet veel, mede gezien de uitgebreide PR. Bij het gedeelte met de vragen is het geluid niet goed. Voorstel: voor de vragenstellers een aparte vaste microfoon.

JE Communicatie: Daar wordt veel werk verzet: Website, Jansbeek Aktueel (350 contacten) , FB berichten per activiteit, voor de lezingen: aparte nieuwbrief naar 500 contacten en FBpromoties ( steeds 10 dagen lang een speciaal gemaakte post met bewegend beeld en geluid, waarbij 1000 tot 2000 vieuws per dag met verwijzing naar de website ), persberichten naar kranten, soms afkondiging bij mededelingen in de ander locaties van de parochie, soms affiche en flyers. 

7.Financiën. Afrekening 2022 , begroting 2023, overzicht kosten activiteiten, collectes.

Al ‘n paar jaar zitten we met een begroting van 10 tot 11 duizend euro, waarvan de parochie 6000 euro op zich neemt. In de coronatijd waren er minder activiteiten, daardoor was er ook minder bijdrage van de parochie nodig. 2022: Begroting van €10.000. Binnen de begroting gebleven. Voor 2023 weer een begroting van €10.000.

Inkomsten m.n. uit de collectes. De workshop Gregoriaans drukt niet op de JE. Draait quitte via cursusgeld en een donatie van de Stichting Kadervorming.

Kosten: huur van de kerk ( per januari van dit jaar verhoogd) , vergoeding voor musici in de Zielenuren. Directie Vesper wordt vergoed via de Stichting Pastorije. Communicatie is ook een grote kostenpost. Maar JE raad is niet voor inleveren mbt kwaliteit.

M.u.v. de Jansbeek lezingen draait geen enkele activiteit binnen de JE quitte. 

Globaal overzicht begroting 2023

INKOMSTEN

Totaal collectes

€ 3.700

Totaal giften

€ 0

Totaal bijdrage parochie

€ 6.000

Totaal Jansbeek Lezingen

€ 1.300

Diversen

€ 0

€ 11.000

UITGAVEN

Totaal huur 

€ 6.000

Totaal muzikale begeleiding

€ 1.750

Onkosten vieringen

€ 600

Communicatie

€ 1.300

Onkosten algemeen

€ 600

€ 11.000

Collecte: Over het algemeen is de collecte bestemd voor de organisatie van de activiteiten van JE. Soms is er nog een ander doel. Dan is er één collecte voor twee doelen. Tot nog toe werd die verdeeld tussen JE en dat andere doel. 

We voelen meer voor een andere verdeling in het geval van twee doelen. Dan wordt er van de opbrengst € 120,- ( de normale inkomsten voor JE in de themavieringen) afgehaald voor de  JE en is het resterende bedrag voor het tweede doel. Verzoek aan de themavieringen om dit te communiceren met de kerkgangers. Bevestigen in de JEraad, op de agenda: Actie Clem

  1. Stip op de horizon, parochiezondagen.

Er zijn 2 parochiezondagen geweest, waarbij 3 locaties van de Eusebiusparochie samenkwamen in OLV visitatie Velp. Verbinding van communicanten, vormelingen en parochianen. De zondagen zijn als positief ervaren.  In juni is er weer een.

Stip op de horizon: is de naam voor meer beleidsmatige bijeenkomsent: Hoe ziet de parochie er over 10 jaar uit? En wat  vraagt dat van de activiteiten, de gebouwen ? Op dit moment zij er gesprekken per locatie. Op maandag 20 maart is de bijeenkomst om 20.00 uur hier in de Waalse kerk. De JEraad zal daarbij aanwezig zijn. Maar iedereen is welkom om aan te sluiten. Wie?

  1. Nieuwe ideeën? C.q. rondvraag

Waals Kerk. Onlangs organiseerde de Waalse Gemeente een Portes Ouvertes met als thema: de toekomst van de Waalse Gemeente in Arnhem. Egon, Clem en Joseph waren daar , namens JE, ook aanwezig. 

Uitkomst van het gesprek : Het is van belang, dat er een meer open opstelling naar de samenleving komt, meer samenwerking met ander gebruikers van de kerk/andere geloofsgemeenschappen, kerkgebouw geschikt maken voor multifunctioneel gebruik, naamsverandering van het gebouw? ( Kapel aan de Beek, Agnietenkapel), andere eigendomsvorm van het kerkgebouw?  

Meer inkomsten generen voor JE via info over financiën op de website+ donatieknop via mollie

Betalen met QRcode blijkt 10 tot 15% meer opbrengsten te geven. QRcode ook op het kerkboekje plaatsen.

Overwegingen, verhalen, gedichten op de website? Dat gebeurt al. Bijdragen welkom! 

Samenwerken met andere kerken? Bespreken via de Raad van Kerken. Bv.: Agenda uitgeven met alle kerkelijke activiteiten in Arnhem. 

  1. Sluiting

Volgend Breed Overleg: Maandag 18 september. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
>