VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


Orgel in Waalse Kerk Arnhem

oktober 8, 2023

Verslag Breed Overleg 18 september 2023


Jansbeek ekklesia BREED OVERLEG

document

VERSLAG 2023 nr. 2

Datum en tijd

Maandag 18 september 20.00 - 22.00 uur

Plaats

Waalse Kerk:  consistoriekamer

Aanwezig

Egon Haffmans( voorzitter, JER), Clem Follender (verslag JER), Helma Huisman ( JER) , Corry Koot, Ruud Hermans, Ton van Gestel ( Coventry), Joseph Follender, Wim Palstra, Piet van der Heide, Bert Gistels

Welkom

Aanvulling agenda: Gedragscode + Opvolging Roland Heinen, als contactpersoon van de parochie. Beide bij punt 8. Punt 4 anders benoemen: samenwerking. Onderwerpen van punt 6 naar punt 4.

Verslag van Breed Overleg 2023 13 maart ( bijlage bij agenda ) en n.a.v. dat verslag.

Alle taken zijn uitgevoerd of komen terug in deze vergadering. Het verslag wordt goedgekeurd.

Profielomschrijvingen: JE kortere versie, Zielenuur, Vesper. Zie aanhangsel van agenda.

JE visie en missie ( korte versie ) ‘persoonlijke zin’ moet worden ‘persoonlijke zingeving’.

Zielenuur: omschrijving goedgekeurd.

Vesper: omschrijving goedgekeurd. Nog te doen: Koorleden polsen over een mogelijke andere term voor Vesper. Actie JEraad

Samenwerking: Project Waalse kerk Open, o.a. in kader renovatie Stadstheater, Project Kapel aan de Beek, Nieuwe naam Waalse kerk? Pelgrimsviering, Portes Ouvertes, Agenda Christelijk Arnhem? , Jansbeek Lezing/de Zyp.

Waalse Kerk Open, renovatieproject ook in het kader van de vernieuwing van Stadstheater Arnhem. Er zijn ‘n aantal gesprekken geweest met de projectleider van het Stadstheaterplan en met de wethouder. Het plan Waalse kerk Open werd matig ontvangen, met name omdat tbv de renovatie gemeentegrond nodig is. Vervolgens heeft een lid van de Waalse Gemeente een plan neergelegd bij de Waalse kerkenraad voor een betaald onderzoek naar uitgebreider gebruik van de kerk. De JEraad heeft vanuit Jansbeek ekklesia daarop gereageerd met het verzoek om het lopende overleg van gezamenlijke gebruikers van de kerk met architect Frans van de Looi voort te zetten, waar ook, zij het minder, kosten aan verbonden zijn .

Daarna deelde de Eglise Wallonne mee “dat het project thans een wending heeft gekregen. De Jaarrekening 2022 van de  Eglise Wallonne, als eigenaar van de Waalse Kerk,  vertoonde een zodanig nadelig saldo (mede door de kosten voor energie en voor de nieuwe verlichting )  dat het naar de huidige inzichten niet verantwoord is om grote uitgaven zoals kosten van bouw en verbouw te blijven doen. Het bouw= en verbouwproject is helaas volledig "on hold" gegaan”. De JEraad zal de vinger aan de pols houden.

Project Kapel aan de Beek: In overleg tussen Aly Meijer ( predikant Doopsgezinden), Joost Röselaars ( Predikant Waalse Gemeente ) en Clem Follender is het idee ontstaan om gezamenlijk een website vorm te geven, waarin alle activiteiten in de Waalse kerk. Met speciale aandacht voor eigen kerkgemeenschap overschrijdende activiteiten. Als titel voor dit gezamenlijke project was bedacht: Kapel aan de Beek. Bij nader inzien blijken er meerdere haken en ogen aan dit plan te zitten:

- Kapel aan de beek kan voorlopig geen eigennaam van het kerkgebouw worden.

- Kapel aan de beek enkel als projectnaam is onduidelijk

- Om een nieuwe website bekend te maken is veel digitale ( bv via Facebook) of papieren PR nodig. Dat vraagt weer menskracht en kosten en dat zit er voor Jansbeek ekklesia niet in.

- Onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid gaat dragen voor het project en wie de website gaat beheren.

- Het E. Sybesmafonds stelt geld beschikbaar voor het maken van de website, maar daarna zijn er jaarlijkse onderhoudskosten. Er is binnen de JE geen budget meer om aan het onderhoud van een tweede website bij te dragen.

Agenda ‘Christelijk Arnhem’ ?

Als JE hebben we 'n ander voorstel: namelijk om de Raad van Kerken Arnhem voor te stellen om alle activiteiten van de bij de raad aangesloten kerken beter dan via de huidige RvKnieuwsbrief in Arnhem en omstreken te communiceren: via uitbreiding van RvK website of  via een nieuwe website en daaraan gekoppeld:  Facebook, Instagram, papieren info, persberichten. Vanuit het E.Sybesmafonds zou parttime professionele communicatie inzet bekostigd kunnen worden. Verzoek naar Raad van Kerken: Actie JEraad

Andere naam voor de Waalse Kerk: Pas naamsverandering als er duidelijk gezamenlijke activiteiten van start gaan.

Samenwerking

Initiatief nemen voor enkele momenten per jaar samenwerking tussen de gebruikers van de Waalse kerk. B.v. Gezamenlijke dienst bij de Week voor de Eenheid. Breed Overleg kan hiermee instemmen.  Actie JEraad

Pelgrimsviering van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem bewust bedoeld voor mensen buiten de DGA. Aly Meijer gaat voor in de mooie mediatieve dienst en er is leuk concept voor de wandeling. Geïnspireerd op Nijkleaster, een oecumenische kloostergemeenschap in Friesland.

Portes Ouvertes (‘opendeur bijeenkomst’ ) van de Waalse Gemeente, ook bedoeld als samenwerkingsproject heeft enkele interessante bijeenkomsten georganiseerd. Helaas de laatste tijd weer in het Frans, dus minder ‘open’

Jansbeek Lezing/ekklesia de Zijp. Op verzoek van De Zijp gesprek over samenwerking met Jansbeek Lezing. Conclusie: De insteek van de Zijp (Bijbels) en van  JE (inspiratie van de spreker) laten zich niet verenigen. JE heeft voorgesteld om, samen met meerdere kerkgenootschappen een theater voorstelling van Kees van de Waard te organiseren. Helaas geen interesse bij De Zijp.

Activiteiten JE kort de revue laten passeren.

Vesper, kwetsbaar ( koor en bezoekers) maar mooi.

Themaviering: Alle vieringen, vnl rond maatschappelijk thema tot december geregeld. Iedere viering kost veel voorbereiding, maar werkgroep, koor en bezoekers zijn zeer gemotiveerd. Verzoek van enkele bezoekers van de viering: Vredewens.

Verdieping: Kwetsbaar. JEraad: Zolang het groepje het als zinvol ervaart kan dit voortgezet kworden. In september en oktober zijn de verdiepingen vervallen, vanwege oecumenische activiteiten, waar JE zich bij wilde aansluiten.

Zielenuur: Voorjaar 2023 waren er twee mooie uren met Jong Talent Klas ArtEZ. Dit najaar maar één uur (moderne Klassiek muziek en teksten met thema: ‘Het meest edelste visioen’, 15 oktober ) Voorjaar 2024 weer 2 uren met ArtEZ.

Jansbeek Lezing: Er is overleg geweest tussen de lezingenwerkgroep en werkgroep communicatie. De lezingen worden matig bezocht. Er wordt relatief veel aan PR gedaan voor de lezingen, maar we vissen in een kleine vijver. Mogelijk, dat een jaarthema meer bezoekers trekt.

Volgende lezing :Toine van den Hooge over religieuze beeldcultuur, vroeger en nu. Via Jansbeek Aktueel en de website is de mogelijkheid aangeboden om vooraf over dit onderwerp geïnformeerd te worden via een e book, door Hans van Zanten gemaakt via AIchat. Blijkt niet goed te functioneren. Doorgeven: Actie JEraad

Tip voor spreker: Christa Anbeek.

Wijzigingen iov met de Lezingwerkgroep:

PR uitbreiden naar nieuwsbrieven andere kerken.

Entreeprijs naar €10,- inclusief koffie/thee/drankje.

Catering proberen minder storend te maken. Bij de koffie glazen al klaar hebben staan. Bijtijds de koffie afruimen.

Betaling: Naast contant nu ook via QR code: iedere lezing krijg aparte code. En via rekeningnummer (ovv datum lezing) . QR code aanvragen bij Carmen en kaartjes maken met rekeningnummer.

Allerzielen: Viering als voorgaande jaren.

Gregoriaans workshop: ook dit jaar weer. November/begin december. Projectsubsidie aangevraagd bij Stichting Kadervorming.

Kerstvieringen 2023: weer 2 vieringen. Olvekoor in de Nieuwe Kerk, Capella in de Waalse Kerk.

Pelgrimsvieringen en Portes Ouvertes zie punt 4.

Open Monumentendag Waalse Kerk terugblik : Organisatie: Waalse Gemeente. Onder de titel ‘Levend erfgoed’ kunst en ambacht van leden van de verschillende gebruikers van de kerk. Vanuit Jansbeek ekklesia: Piet van der Heide met iconen, Capella Eusebiana met banieren van schilderessen en met drie maal een kort kooroptreden onder de titel: ‘Muziek in het Agnietenklooster’. Kunst en ambacht van de andere gemeenschappen had geen relatie met de kerk. Voor de historische/bouwkundige info was minder aandacht dit jaar. Tip voor een volgende keer: met alle deelnemers vooraf een kort overleg voor afstemming en info over het gebouw.

  • Nieuwe activiteiten?

Alleen welkom als zich een groep meldt, die zelf een activiteit wil verzorgen/dragen.

  • Parochie: Stip op de horizon, parochiezondagen etc.

Stip op de Horizon ( hoe ziet de parochie er uit over 10 jaar? ) Iedere locatie is geïnterviewd over de  kenmerken van de locatie en zicht op de toekomst. In een gezamenlijk bijeenkomst daarna is iedere locatie aan het woord gekomen. Er was meer interesse voor de eigen locatie dan voor het totaal van de parochie. Egon heeft de activiteiten van de Jansbeek ekklesia verwoord. ( Met weinig geld wordt veel neergezet) Bij meerdere mensen van het overleg bleek de JE amper bekend. Op de volgende bijeenkomst zal er met van iedere locatie een of twee personen verder gebrainstormd worden.

Parochiezondagen ( één viering met voorafgaand uitwisseling in kleine groepjes aan de hand van een vraag) voor alle locaties proberen het gemeenschappelijke te beleven en te benadrukken.

Breed Overleg n.a.v. bovenstaande info: Zet in op versterking/inspiratie van de lokale gemeenschappen ipv de parochie als geheel.  Actie JEraad.

Hoe verder na Ronald? Nog niet bekend op welke manier en wie.  Het officiële afscheid van Ronald Heinen is zondag 10 december.

Gedragscode

Door de NL bisdommen is een gedragscodepastoraat ontwikkeld. Daarbij moeten vrijwilligers van de parochie, die met kinderen en geestelijk minder weerbare mensen omgaan twee zaterdagochtenden op cursus.

JE heeft aangegeven, dat binnen JE geen vrijwilligers zijn, die met kinderen en minder weerbare mensen omgaan. Breed Overleg: Gedragscode bekend maken en een vertrouwenspersoon binnen de parochie aanstellen is voldoende.

Communicatie.

Website: inleidende tekst boven de vieringen graag anders.  Actie JEraad

Krant. De persberichten van OLVé worden altijd geplaatst. Tip: ook de vesper doorgeven. Actie JEraad

Financiën

Wijziging begroting 2023: bij nader inzien niet van toepassing

Donatiemogelijkheid op de website: komt. Eusebiusparochie heeft ANBIstatus.

Collectes voor een goed doel in de themavieringen. Voelt nog niet goed. Als bij een dubbele collecte ( voor JE + voor Goed Doel) € 120,- voor JE afgehouden moet worden, blijft er soms heel weinig over voor het GD. Daarnaast wordt, bij één collecte. soms groter bedrag dan € 120,- opgehaald. Vraag van OLVékoor: Kan er misschien een andere verdeling komen, rekening houdend met meer opbrengst in sommige vieringen? Of de overopbrengt voor JE afromen voor volgend Goed Doel?

Rondvraag

Hoe vaak breed Overleg? Twee keer per jaar. JEraad wil ook graag afstemmen met een grotere groep JEmensen.

Jammer dat een afgevaardigde van Lezingenwerkgroep ontbreekt in dit overleg. Expliciet vragen voor het volgend overleg. Actie JEraad

Sluiting

Volgend Breed Overleg: maandag 11 maart. Als het kan: 14.00-16.00 uur. Anders weer ’s avonds. ( maar dan kan Corrie niet)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
>