augustus 13, 2023

Verslag Jansbeekraad Juli 2023


JANSBEEKRAAD

document

VERSLAG 2023 nr. 3

Datum en tijd

Woensdag 26 juli 19.30 uur-21.30 uur

Plaats

Thv Clem Follender

Aanwezig

Egon Haffmans (waarnemend voorzitter) , Clem follender ( secretaris, notulant) Frank Maas ( penningmeester), Helma Huisman, Ronald Heinen (vanuit de Eusebiusparochie)

 • Opening.

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Psalm 23

 • Vaststellen agenda.

Toevoegen: Bij punt 12: Toerustingscursus gedragscode pastoraat.

Bij punt 13: Breed Overleg 18 sept.

De agenda wordt vastgesteld

 • Mededelingen.

Ronald maakt deze vergadering voor het laatst deel uit van de JEraad.

 • Verslag Jansbeekraad 2023, nr. 2, 19 april en naar aanleiding van het verslag

Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

Bij punt 4 : Zie PMlijst

Loopmicrofoon. Blijkt goed te werken, mits voorzien van een volle niet-oplaadbare batterij. Jos op de hoogte stellen. Actie Clem 

Bij punt 5: Zie PMlijst

Vespers vaker aankondigen in de krant. Is door Clem genoteerd

Bij punt 7: Zie PM

Goede vrijdagviering in de middag werkt niet. Verplaatsen naar de avond. Is genoteerd in het kader van liturgie.

Bij punt 7: Zie PMlijst

Info naar Cor mbt Kerk Open en Open monumentendag: is doorgegeven aan Cor

Bij punt 8: ZiePMlijst

Bij punt 10: Zie PMlijst

Bij punt 13 : Actiepunt is uitgevoerd

 • Activiteiten: terugblik  beperkt ivm volle agenda) en vooruitblik. Vesper, Themavieringen, Verdieping, Zielenuur ( aug/sept? en 15 okt, 2024 voorjaar 2 keer met ArtEZ, PRtekst

Verdieping: Wel of niet doorgaan: inventariseren bij de deelnemers. Actie Clem

Als er behoefte is, kan de activiteit gewoon doorgaan in de Waalse Kerk.

Zielenuur: Spaanse liederen ( Theo Worm en Susanna) gepland in september. Helaas geen geschikte datum te vinden.

15 oktober: Moderne klassieke muziek ( viool-piano) en teksten. Voorjaar 2024 weer 2 uren met studenten van de vooropleiding van ArTEZ

Omschrijving Zielenuur

Een uur met muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden met reflectieve gedichten en teksten van spirituele aard meestal uit de joodse, christelijke of een andere spirituele traditie.

Bij het horen van muziek of het beluisteren van een bijzondere tekst, kan het gebeuren dat je sterk geroerd of geraakt wordt. Waar wordt je dan geraakt of geroerd? In je ziel, zou je kunnen zeggen.

Wat de ziel is weten we niet. De ziel is te ervaren maar nooit echt te kennen.

De ziel kun je ook ervaren als ruimte tussen mensen (zielsverwant?), ook wel als een intermediair tussen de mens en het Hogere, wel voelbaar, niet kenbaar, tussen het universele en het individuele, het bewuste en onbewuste. En vaak wordt de ziel ook in verband gebracht met het leven na de dood.

Plots geraakt worden door iets of iemand, voelen van weemoed, verdriet , vreugde,  schoonheid, heelheid, verbinding. Vanuit bovenstaande insteek geven we een paar keer per jaar een Zielenuur vorm met muziek en teksten.

Zomerdiensten 2023: Zie JEwebsite. In alle diensten wordt er naast een collecte voor de eigen gemeenschap ook gecollecteerd voor de Stichting Leergeld. Hoe te verwerken: Zie agendapunt 8.

Jansbeek Lezingen (zie punt agendapunt 6)

Spirituele vakantiegroet: Loopt. Paar mooie reacties al. Zie website. M.n. persoonlijk vragen levert materiaal op.

Vredesweek in september. Materiaal via de Raad van kerken zal gepubliceerd worden vanuit JE

Workshop Gregoriaans: Data workshops 4, 11,18, 25 november en 2 december op zaterdagen, steeds van 10.00 tot 12.00 uur in de Waalse kerk. Datum uitvoering: zondag 3 december 17.00-18.00 uur in een vesperviering. Repertoire: Gezangen van de vespers van de 1 ste zondag van de Advent

Voorstel bijdrage: € 55, - met Gelrepas € 35,-. Aanvraag bij de St. Kadervorming voor aanvulling van negatief saldo. Overleggen met Frank. Actie Clem

 • Jansbeek Lezingen ( Overleg lezingenwerkgroep en werkgroep communicatie en andere vragen, Wens JL mbt samenwerking. Verzoek Zijp mbt lezingen

Naar aanleiding van punten in het verslag van bijeenkomst van de Lezingenwerkgroep is er gesproken. Zie verslag bij de agenda.

Opnieuw kwam kort weer aan de orde m.b.t. de lezingen samenwerken met de Bakermat? Nogmaals doorgegeven, dat dit vlgs de werkgroep communicatie en de JEraad op dit moment geen goed idee is. JElezingen hebben altijd als invalshoek, inspiratie van de spreker, verbonden aan christelijke spiritualiteit. Dat is voor de Bakermat niet het geval.

Verzoek vd Zijp om samen te werken wat de lezingen betreft. Probleem: JE heeft als invalshoek, persoonlijke spiritualiteit. De Zijp: Bijbelse thema’s.

Voorgesteld: te starten met het met meerdere kerkgemeenschappen organiseren van de theater productie van Kees vd Waard. De Zijp heeft dat afgewezen. De Zijp wil geen andere activiteit dan lezingen en geen andere partijen dan Jansbeek ekklesia. Om toch een vorm van samenwerken te realiseren een voorstel doen om info over elkaars activiteiten te PR-en dan wel een link naar elkaars site te vermelden in de nieuwsbrieven En in ieder geval voorstellen elkaar te informeren en rekening houden met data.  Actie Egon

JEraad akkoord met:

 • PR uitbreiden naar nieuwsbrieven andere kerken.
 • Entreeprijs naar €10,- inclusief koffie/thee/drankje.
 • Catering proberen minder storend te maken. Bij de koffie glazen al klaar hebben staan. Bijtijds de koffie afruimen.
 • Betaling: Naast contant nu ook via QR code: iedere lezing krijg aparte code. En via rekeningnummer (ovv datum lezing) . QR code aanvragen bij Carmen en kaartjes maken met rekeningnummer . Actie Clem

Deze besluiten doorgeven aan de lezingenwerkgroep: Actie Clem

 • Interreligieuze notitie door Hans van Zanten. Bijlage

N.a.v. de vraag of , in het kader van lezingen, samenwerking met andere organisaties zinvol is, heeft Hans van Zanten een notitie gemaakt.

Wat betekent samenwerking voor je identiteit?

Hans: JE heeft wel een missie, maar geen strategie.

Egon: JE is een samenstel van groepen, die ieder hun eigen activiteit verzorgen.

De missie van JE is: faciliteren van groepen, die binnen ‘n bepaalde bandbreedte, activiteiten willen organiseren. De missie van JE is niet: zelf activiteiten ontwikkelen, maar openstaan voor, actief uitkijken naar initiatieven en die ondersteunen. De werkgroepen moeten de activiteiten dragen.

In de profielomschrijving van JE is de missie vastgelegd. Er is geen strategie besproken of vastgelegd. Mbt strategie zouden enkele punten uit de notitie overgenomen kunnen worden. Het zou mooi zijn als er meer samenhang zou zijn in de activiteiten. Maar voor een jaarthema is op dit moment geen menskracht aanwezig. Activiteiten onder een thema brengen vraagt veel vergadertijd. Een thema voor ‘n kortere tijd zou wel kunnen.

De doelgroep van JE is niet specifiek omschreven. Het is erg moeilijk om meer mensen, en zeker jongeren, betrokken te krijgen. Dat wil niet zeggen, dat we de deur moeten sluiten. Zolang er mensen, zij het ook weinig, aangesproken worden door JE activiteiten, is het zinvol om door te gaan. Wel moeten we daarbij niet teveel energie steken in het werven. Wij worden geïnspireerd. De interreligieuze notitie van Hans bevat waardevolle gedachten over de maatschappelijke ontwikkelingen, over de vraag “is er nog gemeenschap?”, en over de verdere  aanpak en strategie. Alle reden voor een gesprek met Hans door Egon en Clem. Actie Egon en Clem

 • Financiën: Bankpas, financiën rond Lezingen ( pinmogelijkheid en entreeprijs),wijziging term in de begroting 2023: van ‘Muzikale begeleiding’ naar: ‘Begeleiding van Zielenuur en bijzondere vieringen’.

Begroting: netto zitten we op schema. Begroting 2023: Aanpassen mbt Zielenuur. Het is de bedoeling 4 uren te organiseren in 2023. De term ‘muzikale begeleiding veranderen in ‘begeleiding’  Toevoegen aan de begroting: Extra begeleiding nl kosten Open Monumentendag  € 100,- ) Actie Frank

Rekening huur Waalse kerk juni: opvragen bij Cor: actie Clem

Collecte Zomerdiensten: In alle zomerdiensten wordt er naast een collecte voor de eigen gemeenschap ook gecollecteerd voor de Stichting Leergeld. Hoe te verwerken: Apart vermelden dat het geld is afgenomen van de collecte.

 • Jansbeekraad intern. Vertegenwoordiging vanuit de Eusebiusparochie in de JEraad ?

Nog niet duidelijk. Bericht volgt. Zie PMlijst

 • Parochie:

Emmaüskapel wordt ‘Inloophuis Malburgen’

Stip op de horizon: Kort verslag van overleg zaterdag 10 juni. Egon en Frank: uitwisseling n.a.v. de interviews met de locaties. Locaties vooral bezig met het promoten van ieders eigen locatie.

De locaties blijken geen visie op het grote geheel hebben, op beleid bij bv vermindering kerkbezoek. Mbt tot financiën. Waarom niet vermogen gebruiken voor het sluitend maken van de begroting? Ronald: Bisdomregel: Vanuit het vermogen mogen geen standaard activiteiten bekostigd worden, vermogen is nodig voor toekomst. Voor projecten mag het vermogen wel aangesproken worden. Wat ook tijdens deze bijeenkomst duidelijk werd: Veel vertegenwoordigers in dit overleg  hebben geen goed beeld van wat JE doet. Ook niet dat de JE activiteiten low budget georganiseerd worden.

Parochiezondagen zijn een succes. Parochie gaat bekijken of in iedere locatie toch een viering in het weekend van de parochiezondag. Bv op zaterdagavond. Bij de afgelopen zondagen in Velp miste men een grote groep kerkgangers uit de Martinus. De zondagen zouden gewoon in de Martinus gehouden moeten worden. Tijd: 10.30 uur. Parkeren is dan geen probleem meer. De kerk heeft voldoende ruimtes.

 • Waalse Gemeente, andere gebruikers van de kerk.

Reactie JE mbt website ‘Kapel aan de beek. Zie de bijlage bij de agenda.

Project Waalse kerk Open Is gestopt: zie info aansluitend aan de agenda.

JE heeft via de St. Pastorije € 1452,- incl.btw (¼ van de kosten voor de architect) bijgedragen. JE brengt de St.Pastorije op de hoogte van het voorlopig stopzetten van de plannen. Actie Egon

Open Monumentendag 10 sept.: Thema: levend erfgoed. Organisatie: Waalse Gemeente. Via JE: Marianne Epiney met schilderijen, Piet van der Heide met Iconen, Muziek mbt historie van de kerk: Capella Eusebiana. 

Samenwerking met Allerzielen. Doopsgezinde gemeente heeft interesse. Onderzoeken en organiseren: actie Clem

Pelgrimsviering/wandeling: loopt goed

Portes Ouvertes: Afgelopen keer in het Frans. Niet interessant meer voor niet Walen.

Dienst bij Keti Koti: De Eusebiusparochie was ook erbij betrokken. Via Anita Coenraads. Goede, levendige en druk bezochte dienst.

 • Vrijwilligers.

Toerustingscursus gedragscode pastoraat. Binnen de JE geen enkele groepering, die valt onder de doelgroep. Communiceren met de voorzitter van de Eusebiusparochie: Actie Egon

Hans van Zanten wil over 3 jaar stoppen met zijn werkzaamheden. Frank zal nog 3 jaar penningmeester zijn. 

 • Communicatie

Lezingen communiceren met de Protestante kerken. Actie Clem

Info vanuit de JEraad 19 april op de website met aangepaste begroting van Frank. Actie Clem

Breed overleg 18 september. Onderwerpen: Stoppen WKO project. Samenwerking met andere organisaties.  Wat missen we nog? Nieuwe activiteiten? Via de Jansbeek Actueel van september en via een mail aan regelmatige deelnemers aan het Breed Overleg zal gevraagd worden naar agendapunten.  Voorbereiden Breed Overleg: Actie Egon en Clem.

 • PM

Geen wijzigingen

 • Rondvraag.

Niemand heeft iets voor de rondvraag

 • Datum en plaats volgende vergadering

Do 28 september bij Frank Maas.

 • Sluiting, afscheid van Ronald met een woordje en een drankje

De voorzitter sluit de vergadering.

Ronald wordt bedankt voor zijn betrokkenheid en inbreng bij de JE-raad vanuit de parochie. Heldere en realistische reacties en commentaar op wat ter tafel kwam waren het kenmerk van Ronald. Ronald bedankt! We zijn benieuwd op welke wijze de parochie in staat en bereid is de betrokkenheid te continueren op deze of aangepaste wijze.

PM:

-Een vereenvoudigde afrekening 2022 en begroting 2023 zal gecommuniceerd worden via het verslag van het breed overleg, dat toegestuurd wordt aan de deelnemers en op de website geplaatst zal worden. Actie Frank en Clem.

-Collecte bij Olvévieringen: Als er een dubbele collecte is zal er een vast bedrag ( € 120,-) naar de Jansbeek ekklesia, de rest is dan voor het goede doel. Het koor zal bij een dubbele collecte dit uitgangspunt communiceren met de kerkgangers. Voorgaande info communiceren met het OLVékoor:  Actie Helma

-Vesper: Nieuwe PRtekst maken, gebruikmakend van beschrijvingen van koorleden. Actie Clem

-Aanvraag bij St. Pastorije voor vergoeding directiekosten Vesper. Actie Clem

-Donatieknop op de website:  Opstarten i.s.m. Hans van Zanten. Actie Clem

-Haan en WCbril. Actie Clem

-Knoopmicrofoon. Informeren bij de Walen: Actie Clem

-Bankpasje Actie Frank

-Bloemenrekening OLVékoor  Actie Frank

-Factuur ArtEZstudenten Actie Frank

-Factuur onkosten Clem Actie Frank

-Pastores parochie voorgaan in vieringen

-Contact met het Stadsklooster m.n. t.b.v. vespers

-Goede Vrijdag: Samenwerken met andere geloofsgemeenschappen, die gebruik maken van de Waalse kerk.


Info vanuit de JEraadsvergadering van 8 februari 2023 t.b.v. website.

Jansbeek Lezingen

De werkgroep Communicatie ( Hans van Zanten en Clem Follender) was uitgenodigd op een overleg van de werkgroep Jansbeek Lezingen. Hoofdonderwerp was: hoe bereiken we meer bezoekers voor de lezingen. Iedere Lezing wordt aangekondigd in het parochieblad van de Eusebiusparochie, de Jansbeek Aktueel, op de website van Jansbeek ekklesia, via een speciale Nieuwbrief naar 500 mailadressen, persbericht naar de Gelderlander en via een advertentiecampagne op Facebook.

Andere voorstellen, waar de JEraad mee heeft ingestemd:

 • De PR zal worden uitbreid naar nieuwsbrieven van andere kerken.
 • Entreeprijs naar €10,- inclusief koffie/thee/drankje.
 • Catering proberen minder storend te maken. Bij de koffie glazen al klaar hebben staan. Bijtijds de koffie afruimen.
 • Betaling van entreegeld: Naast contant nu ook overmaken via QR code en via rekeningnummer.

Mbt to ander activiteiten

Verdieping: Wel of niet doorgaan: inventariseren bij de deelnemers.

Als er behoefte is, kan de activiteit gewoon doorgaan in de Waalse Kerk.

Zielenuur: Eeen uur met Spaanse liederen was  gepland in september. Helaas geen geschikte datum kunnen vinden. 15 oktober: Moderne klassieke muziek ( viool-piano) en teksten. Voorjaar 2024 weer 2 uren met studenten van de vooropleiding van ArTEZ

Omschrijving Zielenuur

Een uur met muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden met reflectieve gedichten en teksten van spirituele aard meestal uit de joodse, christelijke of een andere spirituele traditie.

Bij het horen van muziek of het beluisteren van een bijzondere tekst, kan het gebeuren dat je sterk geroerd of geraakt wordt. Waar wordt je dan geraakt of geroerd? In je ziel, zou je kunnen zeggen.

Wat de ziel is weten we niet. De ziel is te ervaren maar nooit echt te kennen.

De ziel kun je ook ervaren als ruimte tussen mensen (zielsverwant?), ook wel als een intermediair tussen de mens en het Hogere, wel voelbaar, niet kenbaar, tussen het universele en het individuele, het bewuste en onbewuste. En vaak wordt de ziel ook in verband gebracht met het leven na de dood.

Plots geraakt worden door iets of iemand, voelen van weemoed, verdriet , vreugde,  schoonheid, heelheid, verbinding. Vanuit bovenstaande insteek geven we een paar keer per jaar een Zielenuur vorm met muziek en teksten.

Zomerdiensten 2023: Zie JEwebsite. In alle diensten wordt er naast een collecte voor de eigen gemeenschap ook gecollecteerd voor de Stichting Leergeld.

Spirituele vakantiegroet: Paar mooie reacties al. Zie website. M.n. persoonlijk vragen levert materiaal op.

Workshop Gregoriaans: november/december. Gregoriaanse vesper ( ipv de standaard vesper) : 3 december.

Mbt de Waalse Gemeente en andere gebruikers van de Waalse kerk

Project Waalse kerk Open, ontwikkelen van plannen voor aanbouw en verbouw van de kerk is door de Waalse Gemeente helaas on hold gezet.

Open Monumentendag 10 sept.: Thema: levend erfgoed. Organisatie: Waalse Gemeente. Via JE zullen exposeren Marianne Epiney- schilderijen, Piet van der Heide- Iconen, Capella Eusebiana zal een kort programma brengen van bij de historie van de kerk passende zang

Samenwerking met Allerzielen. Doopsgezinde gemeente heeft interesse om samen met JE de Allerzielenviering vorm te geven.

Pelgrimsviering/wandeling: loopt goed

Portes Ouvertes van de Waalse Gemeente : Helaas de afgelopen keer in het Frans en daardoor  interessant voor niet-Walen.

Oecumenische dienst bij Keti Koti: De Eusebiusparochie was via Anita Coenraads, ook betrokken. Levendige en druk bezochte dienst.

Breed Overleg, maandag 18 september, 20.00- 22.00 uur. Iedereen welkom

Agendapunten: Meer info rond het stoppen van project Waalse kerk Open en samenwerking met andere organisaties. Via de Jansbeek Actueel van september en via een mail aan de vaste deelnemers van het overleg zal gevraagd worden naar agendapunten.

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
>