VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


november 1, 2022

Verslag Breed Overleg 12 september 2022


BREED OVERLEG JANSBEEK EKKLESIA  

document

VERSLAG 

Datum en tijd

Maandag 12 sep 2022  20.00-21.30 uur

Plaats

Waalse kerk, consistoriekamer 

Aanwezig

Joseph Follender (voorzitter, JEraad ), Clem Follender (verslag, JEraad, Zielenuur), Egon Haffmans ( JEraad, Zielenuur), Frank Maas ( JEraad), Hans van Zanten ( communicatie), Ronald Heinen ( namens Eusebiusparochie) , Ria Hermans ( Olvé) , Marie José Hutjes ( Olvé), Peter Dessens, Liesbeth Dessens, Corry Koot, Piet van der Heide ( Vesperkoor), Alexander Saladin ( Vesperkoor)


Wim Palstra heeft per mail gereageerd op de agendapunten. Deze reactie is verwerkt in het verslag

 • Welkom en vaststellen van de agenda.

De voorzitter opent de vergadering. Aan de agenda wordt toegevoegd: bespreking van het verslag van het Breed Overleg van 11 april 2022 en n.a.v. het verslag. ( wordt punt 2). Communicatie ( wordt punt 10 ) De agenda wordt vastgesteld.

 • Verslag van het Breed Overleg van 11 april 2022 en n.a.v. het verslag.

Het verslag wordt goedgekeurd. Acties n.a.v. dit verslag: zie agendapunt 3 van deze agenda.

 • Kort terugkijken op het bemiddelingstraject m.b.t. gerezen tegenstellingen en de conclusies en daaraan verbonden acties van de JEraad.

Egon doet het woord. Harry en Hans hebben geconcludeerd, dat zij geen verdere bijdrage konden leveren in het bemiddelingstraject. Daarna heeft de JEraad besloten de discussie niet verder te voeren en naar de toekomst te kijken.

N.a.v. de wensen, geuit in de drie laatste overlegbijeenkomsten heeft de JEraad actie ondernomen om de vrijwilligersinzet  te verbreden. Joseph Follender neemt (op eigen initiatief) afscheid als voorzitter van de JEraad en als voorzitter van de Jansbeek Lezingen. Annemarie van de Ven is voorzitter geworden van de lezingen en Herman Blum is toegetreden tot de werkgroep Jansbeek Lezingen. Het versperkoor heeft aanvulling gekregen. Dirigent en meerdere leden van het koor overleggen over zaken m.b.t. de invulling. 

Hans van Zanten: Het is aan de ene kan mooi om vooruit te kijken, maar terugkijken om te leren en te helen, is relevant voor nieuwe stappen. Harry en Hans gaan het bemiddelingstraject traject, dat ‘n half jaar geduurd heeft, evalueren.

Communicatie met de mensen , die afgehaakt zijn: De JEraad heeft Gerard Pieter en Ellen Tebbe een gesprek aangeboden met Egon Haffmans en Frank Maas.  

Ellen en Gerard Pieter hebben laten weten, daar geen behoefte aan te hebben. De evaluatie van het bemiddelingstraject zal ook aan hen toegestuurd worden.

 • Mandaat van de parochie en profielomschrijving van Jansbeek ekklesia. Wat is onze opdracht, gelet op het mandaat van de parochie? Opmerkingen over profielomschrijving.
 • Het mandaat van de parochie en de profielomschrijving van Jansbeek ekklesia: zie de bijlagen bij de agenda.

Het mandaat houdt in, dat we verbonden zijn met de Eusebiusparochie.

Organisatorisch horen we bij de parochie, Ronald Heinen heeft namens de parochie zitting in de JEraad.

De parochie vraagt van ons: Pasen: afstemming m.b.t. naamgeving van viering( Paasavondviering i.p.v. Paaswake. Dit gezien het feit, dat alleen in de liturgische centra een Paaswake gevierd mag worden) en de tijd van deze viering ( na de paaswakes in de andere locaties van de parochie)

Men constateert, dat er daarnaast alle ruimte is om de activiteiten naar eigen inzicht  in te vullen.

M.b.t. de Profielomschrijving.

 • De JE heeft geen brede, overkoepelende, verbindende identiteit zoals die binnen parochie-verband in een beleid is vastgelegd. De vraag is ook of dat van de locatieraad en van de uiteenlopende activiteiten-dragers verwacht moet worden. Een klein profiel mag volstaan.
 • Geconstateerd moet worden dat de huidige activiteiten of duidelijk (katholiek)christelijk geïnspireerd zijn of raken aan christelijke waarden. Dat mag het uitgangspunt blijven.
 • Het mandateringsbesluit geeft aan dat de JE verantwoordelijkheid draagt voor ‘innovatief pastoraat’. Beter is : innovatieve activiteiten die mede hun inspiratiebron vinden in de bijbel, die in inhoud en/of vormgeving samenlevingsgericht zijn. Onze opdracht is maatschappelijk relevante thema’s aan de orde te stellen, die kunnen sterk spiritueel-bezielend van karakter zijn (niet zwevend) of sterk samenlevingsgericht (zoals rond het klimaat, de oorlog, de toegenomen onverdraagzaamheid, de vereenzaming)
 • De devotionele insteek wordt door sommigen ook van belang geacht evenals de traditie van het kerkelijk jaar.
 • De JE activiteiten bieden een alternatief voor wat doorgaans aangeboden wordt in de andere kerken.
 • De eerste twee alinea’s van ‘de profielomschrijving’ moeten duidelijk anders, omdat niet voor alle activiteiten van JE Bijbelse verhalen een direct richtpunt en uitgangspunt zijn; Een andere omschrijving is dus gewenst.
 • Van belang is dat JE een vrijplaats is, niet gebonden aan regels en orden van dienst, die ruimte geeft aan mensen en opvattingen van verschillende komaf en bagage, die christelijke waarden (en rituelen) vertalen naar deze tijd op een open, creatieve wijze, met kwaliteit, gastvrij en van belang voor de samenleving waarin we leven.

Verduidelijking van het profiel. Wim Palstra, Egon Haffmans, Hans van Zanten en Clem Follender zullen zich buigen over de verduidelijking van de profielomschrijving.

 • Geven de verschillende activiteiten vorm aan de opdracht en profielomschrijving en zo ja, hoe?

Deze vraag kan pas echt goed beantwoord worden als we tijd nemen om elkaars verhalen te beluisteren.

Voor dit moment:

De profielomschrijving en de in punt 4 b toegevoegde opmerkingen in aanmerking nemend, vindt iedereen de huidige activiteiten passen bij de uitgangspunten van de JE.

Iedereen acht de activiteiten ook van goede kwaliteit, zinvol en inspirerend.

Het is ook waardevol als er een gemeenschapsgevoel ontstaat.

Het is van belang alert te blijven m.b.t. kwaliteit, m.n. wat betreft betekenis. Om niet te blijven steken in routine, in leuke activiteiten.

 • Welke activiteiten zouden toegevoegd kunnen worden aan ons programma?

Heel fijn, als mensen nieuwe activiteiten willen organiseren. Voorwaarde is dat activiteiten gedragen en georganiseerd worden door de initiatiefnemers. In de  JEraad en Breed Overleg wordt bekeken of de activiteit geschikt is om te functioneren onder de paraplu van de JE en welke financiën daarvoor beschikbaar gesteld kunnen worden.

Meerde mensen van het BO zouden een diaconale activiteit een mooie aanvulling vinden op het JE programma. ( Naast Paastas van het inloophuis in de vastentijd)

Ellen Tebbe heeft aangegeven, dat zij graag een leerhuis zou willen neerzetten. Welkom!

 • Hoe kunnen we de JE organisatie inrichten om tot meer verbinding/gemeenschap te komen?

Samen koffie drinken werkt verbindend. Tip voor de themaviering: Voor mensen die slecht ter been zijn: tafeltje met stoelen neerzetten

Een keer per jaar ‘n gezamenlijke viering van/met  alle activiteiten? En daarbij Coventry ook betrekken. Met aansluitend lunch.

Het is een illusie om te denken dat mensen die een bepaalde activiteit dragen of bezoeken even gemakkelijk een andere activiteit zullen meemaken (om zo verbinding te maken). Dat ligt niet meer in de lijn van deze tijd.

 • Samenwerking met ander kleine kerkgemeenschappen.

Waalse Gemeente heeft naast haar eigen maandelijkse dienst 2 activiteiten opgestart: Diner pensant (denkdiner: spreker – uitwisselen - diner)  en Portes ouvertes ( open gespreksgroep )

De Doopsgezinde gemeente treedt extra naar buiten met Pelgrimsviering/wandeling, iedere 4de woensdag in de maand. Jansbeek ekklesia beraadt zich hoe deze activiteiten mee te nemen in haar PR. De activiteiten van JE worden ook bekend gemaakt bij de Waalse gemeente, de Doopsgezinde Gemeente en de evangelische Broederschap.

De eigenaren en de gebruikers van de Waalse kerk zijn samen betrokken in een traject naar herinrichting  kerkgebouw en uitbreiding met een foyer.

Ook wordt er overleg gepleegd om de naam van het kerkgebouw te wijzigen in een aansprekender naam, die tevens iets vermeld van de locatie. bv. Kapel aan de Beek.

 • Ver/aanbouwplannen kerkgebouw.

Doel: De functionaliteit van het gebouw vergroten. Foyer, toiletten. Er ligt nu ‘n mooi plan. De gemeente is ook genegen groen licht te geven, maar wil pas ingaan op de plannen, als er een investerings- en een businessplan is. Daar wordt nu aan gewerkt door de gezamenlijke kerken.  De gemeente is bezig met een aangepast plan voor het gebied. O.a. zal het politiebureau ingekrompen worden t.b.v. woningen.

 

 • Communicatie

JE communiceert via: website, FB, Jansbeek Aktueel, krant (soms), nieuwsbrief Raad van Kerken.

Iemand vind de website niet overzichtelijk, teveel scrollen om de juiste activiteit te krijgen. Hans van Zanten: de website is bedoeld voor nieuwe mensen. Het is dan goed, dat je in één oogopslag een indruk krijgt van de sfeer en dat je snel bij inhoudelijkheid komt. Onderzoek wijst uit, dat dit format het beste werkt.

 • Rondvraag

Wim Palstra: Afstemming binnen JE: Gezien de verscheidenheid aan invalshoeken van activiteiten in de JE is het goed, als het Breed Overleg een PLATVORM is van mensen die hun activiteit vertegenwoordigen (2 x per jaar) -die support en advies kunnen geven aan de JEraad en die met elkaar uitwisselen wat hun bezieling is in hun activiteit en hoe ze die vormgeven. (dialoog is daarbij wenselijk, geen discussie). Die nieuwsgierigheid naar elkaar mag er zijn, ook om van elkaar te leren....

Marie José namens het OLVékoor: Het koor zou graag bladmuziek willen aanschaffen. Dat kan. Ook vraagt het koor of vergoeding voor een muzikant mogelijk is. De penningmeester geeft aan, dat dat in principe mogelijk is. Neem contact op met de penningmeester.    

Liesbeth Dessens vraagt of er in deze groep mensen zijn, die de kookgroep van het Kruispunt willen versterken. Hans van Zanten: maar er een leuk verhaaltje van bv onder de kop: ‘ We zoeken kokers’ Koken bij kruispunt voor 40 mensen en plaats dat op de website van JE en op FB.

JEraad bemensing: Egon Haffmans zal voorlopig voorzitter zijn van de raad. Er is een vacature voor een lid.

Peter Dessens geeft aan, dat hij vanwege gehoorproblemen deze keer voor de laatste keer bij een Breed Overleg aanwezig was.  

 • Nieuwe datum Breed Overleg en sluiting  

Maandag 13 maart 2022 willen we weer bij elkaar komen voor een Breed Overleg.

We constateren unaniem, dat het een positief, zinvol overleg was.

Marie José bedankt Joseph voor zijn jarenlange inzet voor de activiteiten in de Walburgis en binnen JE. De voorzitter sluit de vergadering.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
>